روزی خودم را با طناب همین زندگی دار خواهم زد و به همه ثابت خواهد شد هرگز مرگ را فراری نیست

روزی خودم را دار خواهم زد و به همه ثابت خواهم کرد هرگز آنهمه ثانیه ها را که در تلاش زنده ماندنمان کشتیم جز رسیدن به انتها چیز دیگری نبود

روزی خودم را با طناب این زندگی دار خواهم زد و تو خواهی دید که آنچه ورای من و توست جز این چیزیست که می بینیم. آنچه می بینیم در مقابل ورای من، ورای تو، تهی بود از هر چه که بود

روزی خودم را دار خواهم زد و تو خواهی دید که مرگ هرگز آنچه که تصور می کردیم نیست. مرگ تمام من است برای شروع دوباره من. شروع دوباره تو... این را باور کن

روزی خودم را دار خواهم زد تا بدانی اگر خود شروع نکردیم خود تمام می کنیم

روزی خودم را با طناب تو دار خواهم زد تا با تمام باورم باور کنم طنابت بسیار پوسیده تر از آن بود که می گفتی.

روزی دار خواهیم زد امروز مان را تا بدانیم چقدر زود به فردا می رسیم وقتی امروز را می کشیم . و روز بعد را.

روزی دار را دار خواهیم زد با چنگالمان تمام دار را..

روزی با دندانمان گره دار را باز خواهیم کرد تا بدانیم آن گره آنقدر محکم بود که هرگز در طول تاریخ ، وقت دار زدن هرگز باز نشد.

شاید روزی با دیدن تو با دیدن دار هر چه که گفتم را فراموش کنم .

نمیدانم شاید... 

/ 32 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطمه

ا...عنوان وبلاگت عین مال منه!چه جلب...![نیشخند]

همیشه ساده میبازد

این چه قانونیه که من لبخند بردارم و شما گریه تحویلم بدی؟[قهر]

همیشه ساده میبازد

باشه ... اما برای منم گریه کردی [چشمک] این یعنی...

همیشه ساده میبازد

اگه من برای این دوست نقطه بذارم موندینیم؟[نیشخند]

همیشه ساده میبازد

[گل]دوست

نسیم

سلام چه خبر من به روزم ها [خداحافظ]

غروب آخر

در من کسیست، که مثل هیچکسی نیست. آواز او، ترنم باران صبحدم چشمش به رنگ مهربانی چشم کبوتر چاهی، وقتی کنار پنجره ی شب در انزوای کوچه ی تنهایی قلبم برای گریه گرفته او با دو چشم خسته ی من گریه میکند... [گل][گل][گل]

بانو

سلام.کاش روزی می توانستم این همه تنهایی را داربزنم ؛ این غربت نشسته در نگاهمان را و این بغض‌های ترک نخورده‌ی بی فرجام را.....