گاهی دلم برای خودم تنگ می شود

امیدوار بودم بتونم با نوشتن، بعضی خاطره ها رو پاک کنم...

مهر 96
4 پست
شهریور 94
2 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
5 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
2 پست
تیر 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
2 پست
مهر 91
3 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
3 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
4 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
7 پست
خرداد 85
7 پست