گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

یادت می آید می گفتی نمی توانی تا آخر قصه بیایی؟  

قصه همان جا تمام شد. همان روز

منتظر شدم،

نیامدی دیر شد

قصه جدیدی بنویس

من مرد قصه تمام شده دیروزم!

مرد تمام شدهء قصه تمام شدهء دیروز!

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸ - هیادو