گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

واژه هایم را موریانه پوساند

دستهایم را زمانه

حالا حرفهایی دارم که در جمعشان حرف اضافه بزرگترین واژه هاست...

 

پی نوشت: آسمان این روزها چقدر با دلم هم رنگ شده.

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٧ - هیادو