گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

دوستی می گفت:

تنگنای سختی است! یک انسان یا باید بماند یا باید برود.

و این هر دو اکنون برایم تهی شده است،

 و دریغ که راه سومی هم نیست..

 

پی نوشت: . . . . . .                   این رامن گفتم، باقی را تو بخوان.

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧ - هیادو