گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

صورتکی ساخته ام از خودم

مثل هیچکس، که همه به دنبالش هستند، اما نیست...

خواستم حرفهای نگفته اش را برایم باز گو کنم..

گوشهایت را درویش کن

چشمهایت را به نگاهش ببخش...

تا آرام آرام فسیل شوم.

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٧ - هیادو