گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

هرگز کسی چنین سخت به کشتن خویش بر نخاسته است

که من به زندگی نشسته ام...

                                                  " شاملو"

 

درد ها که شروع می شوند ..

زخم ها که سر باز می کنند ..

یادم می افتد . . .

هنوز زنده ام . . .

حس بودن . . .

و مردمانی که دستهایشان را به جای رها کردن در اسمان به زمین گره زده اند... 

و مردمانی که به جای درد و دلهای شبانه اشان با ماه، امروز با خاک سر به سر می گذارند..

و مردمانی که به جای تصویر خورشید در خانه هایشان، قابهای زیبا بر دیوار کوبیده اند بی هیچ تصویری...

و مردمانی که زخمهایشان را بر گردن سوسکهای شکم گنده چاه می اندازند..

و مردمانی که ...

تو بگو... بلند بگو ... بگذار این سکوت گوشهایم پاره شود...

هنوز زنده ام ؟!!

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٧ - هیادو