گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

دارم سعی می کنم از ............ فرار کنم . همین!!

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٧ - هیادو