گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

اینجا آخرین پله از آسمان خداست

اینجا خورشید تنهاست                خدا هم تنهاست !

اینجا تنهایی معنی می دهد                      فاصله هم معنی می دهد

!اینجا خورشید دلش نمی گیرد.                     هیچکس دلش نمی گیرد !

اینجا هیچکس صدایش را تقسیم نمی کند      

  هیچکس نگاهش را تقسیم نمی کند !                              اینجا ...

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٦ - هیادو