گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

شاید همین جا.. میان این واژه ها.. بشود فریاد زد

آسمان که دلش می گیرد من گریه ام می گیرد

چیزی نمی گویم مثل همیشه . لبخند می زنم

و مثل تمام بغض ها این را هم غورت می دهم

 آنقدر سنگین که به سختی از گلویم پایین می رود و باز منتظر می شوم..

اینها که اینجا می آیند.. آسمان دلش می گیرد. من گریه ام می گیرد...

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٦ - هیادو