گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

فکر می کنم از یه چیزهای خسته شدم...

این روزها می گویند: عصبی شده ای. گوشه گیر شده ای. کمتر حرف میزنی. من هم چیزی ندارم که بگویم. تنها به زور عضلات صورت لبخندی تحویلشان میدهم و برای این همه هوش سرشارشان دست می زنم...

می گویم: هیچ چیز مثل انتظار روح آدم را خسته نمی کند ... هیچ کس باور نمیکند

در ذهنم نشست

... و زمزمه های ما هرگز آخرین سرود نیست

هر چند بارها دعای پیش از مرگ بوده است...

                                                  ا. بامداد

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦ - هیادو