گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

وقتی حرفی برای گفتن نباشد!

وقتی گوشی برای شنیدن نباشد!

وقتی نگاهی نباشد!

وقتی یادی نباشد!

وقتی تو نباشی!

وقتی من نباشم!

همه چیز زود زود فراموش می شود!

من همه چیز را فراموش می کنم!

تو همه چیز را فراموش می کنی!

ما همه چیز را فراموش می کنیم!

همه چیز ما را فراموش می کند!

خنده دار است نه؟!!!

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٦ - هیادو