گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

 چه زود گم می شوم میان این همه واژه . میان اینهمه غربت

چه زود غرق می شوم میان نگاه غریبه ها

چه زود کر می شوم در پس حرف های ناتمام

چه زود می روم از همه نیامدن ها

چه زود خرد می شوم نرسیده به آخرین ضربه ها

چه زود دیر می شود

چه زود تنها می شوم در میان این همه آشنا

چه زود فراموش می شوم

باور کن هیچ چیز بدتر از فراموش شدن نیست

هیچ چیز حتی پس از مرگ...

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٦ - هیادو