گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

هر روز روزی نو

نگاهی تازه

حرفی تازه

گویی یادمان رفت دیروز چه می گفتیم

حالا نشسته ایم به انتظار حرف تازه هر تازه وارد

                   

                        * * *

خنده هایم را فراموش کرده ام مادر

مرا در آغوش بگیر

انگشتی به چانه ام بزن ...

 دوباره یادم بده

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٦ - هیادو