گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

خودت گفتی باید بخواهی تا بگیری ، هر چه که باشد

خودت گفتی  فراموشم نمیکنی

خودت گفتی یک قدم تو بردار من هزار قدم 

خودت گفتی اگر اشتباه کنم می بخشی

خودت گفتی هر بار که صدایم کنی پاسخت را میدهم

زیرحرفهایت نزنی !؟

حالا من فقط از تو آرامش میخواهم این هم تمام دستهای پر از اشکم به سوی آسمان بیکران تو

خودت میدانی من ظرفیتش را ندارم اگر یکبار صدایت کنم ، یک قدم بردارم ، یک اشتباه کنم ، اگر پاسخم را ندهی ،

محال است که دوباره برگردم...

آنوقت تو هم می شوی مثل همین های که هر روز می بینمشان... ولی انگار که ندیدمشان...  

تاوان همه چیزش را هم میدهم حتی با...

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٥ - هیادو