گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

چشمانت برقي زد...

و من بوسه موي سپيد را بر شقيقه هاي خسته ام حس كردم...

ديگر نه از دست تو كاري بر مي آيد نه از من...

يادم مي آيد هيچ وقت هيچ آرزوي نداشتم.

اما امروز ميخواهم يك آرزو داشته باشم...

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٥ - هیادو