گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

" اثر انگشت سبابه دست راست "

تنها نشانه اي كه كافيست تا نام و... تو را بدانند.

و اين تمام من...

به نظرت اين كافيست؟ يا...

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٥ - هیادو