گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

کجای این زمین  به نام من بود ؟؟؟

کجای این آسمان ؟؟؟

میخواهم کمی آرام بگیرم

میخوانم

هر روز این خاک را

میخوانم

چیزی دستگیرم نمی شود

لبخند میزنم به تمام دردهای دنیا

به زهر مار حل شده در لبخندم

به هر چیزی که مرا به یاد خودم اندازد،

هر چیزی که مرا از یاد خودم ببرد..

..       .    

کاش میتوانستم در سرمای این روزها حرفهایم را  در گوش دنیا " هــــــا"  کنم...

کاش میتوانستم..

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩ - هیادو