گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

هر شب ستاره ای به زمین می کشند و باز

این آسمان غمزده غرق ستاره هاست          خسرو گلسرخی

 

روزی که باز گردم تمام می شوم در میان تمام بودن هایم

تمام نبودن هایم

گفته بودم باور کن و  تو هنوز در ناباوری حرفهای نگفته ام غرق شده ای

بگذار دهان باز کنم 

بگذار حرفهایم را هجی کنم

بگذار چیزی بگویم که در تمام سالهای نبودنم خواهی شنید

حرفی بزن میخواهم قراموش کنم..

میخواهم فراموش کنم

پی نوشت :

1- سردرد های لعنتی.  18 ساعت خواب در یک شبانه روز رکورد نبود اثر قرص های آرام بخش بود

2- گاهی سر به سر آینه بگذارید.. بد نیست

٣- دلم برای دوستان رنگارنگم تنگ شده.. دوستان یک رنگ بمانند برای قیامت.

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ - هیادو