گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

هنوز طعم تلخ آن بادام را که مادرم از روی مهربانی به من داد يادم هست

من چه بيشرمانه از دستش ناراحت شدم

و او چه بزرگوارانه تقصير را پذيرفت 

مادر بگو که گناه بزرگ پسرت را بخشيدی

بگو که صدای مرا ميشنوی 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٥ - هیادو