گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

تیر را نشانه گرفته ای به سر گوزنی که به دیوار میخ کوب شده.

غافلی از پوست ببری که زیر پایت پهن شده

گوزن فرار میکند و ببر بی محابا به سویت حمله میکند

یادت رفت شکارچی میتواند شکارش را شکار کند نه شکارچی را ...

 

پ.ن. همیشه تاریخ را تحریف کرده اند.  شاید روزی توانستم جغرافیا را تحریف کنم، کسی چه میداند...

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸ - هیادو