گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

عنکبوتی عاشق طعمه اش شد

عنکبوت از گرسنگی مرد..   نه از عاشقی!

طعمه هم از گرسنگی مرد..  نه از عاشقی!

حالا ما ماندیم و فلسفه عشق

عنکبوت را بی خیال، باید دنبال تار عنکبوت برگردیم یا رویای یک حشره برای پرواز؟؟

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ - هیادو