گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

عنکبوتی عاشق طعمه اش شد

عنکبوت از گرسنگی مرد..   نه از عاشقی!

طعمه هم از گرسنگی مرد..  نه از عاشقی!

حالا ما ماندیم و فلسفه عشق

عنکبوت را بی خیال، باید دنبال تار عنکبوت برگردیم یا رویای یک حشره برای پرواز؟؟

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ - هیادو
 

حتی خیال اینگونه ژست گرفتن را هم فراموش کرده است

ساده از کنار جوانیش می گذرد

باز می گردد تا در انتظار یک لحظه تمام بودنش را فراموش کند

در کوله بار پیر مرد چیزی بود.. شبیه چیزی دیگر

 و چوبدستی که تمام جوانیش را می کشید..

 

بعد نوشت:

 یازده سالگی تنها این عیب را داشت که دیگر نمی شد 10 ساله بود و دهسالگان هرگز این را نفهمیدند

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ - هیادو