گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

" اثر انگشت سبابه دست راست "

تنها نشانه اي كه كافيست تا نام و... تو را بدانند.

و اين تمام من...

به نظرت اين كافيست؟ يا...

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٥ - هیادو
 

شنيدم كه بعضي از مرده ها رو موميايي مي كنند تا نپوسند

اونوقت هيچكس به فكر آدمهايي كه زنده زنده دارن مي پوسند نيست.

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٥ - هیادو
 

بعضي ها اونقدر نگاه مي كنند تا تمام حرفهاشون رو بزنند.

بعدش اونقدر حرف ميزنند تا نگاهشون رو پس بگيرند.

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٥ - هیادو
 

چرا فكر كردم كه اون هم بايد لبخند بزنه...

 يه چيز ديگه... اگر لبخند ميزد چه جوري مي فهميدم.

 آخه اسكلت كه اين چيزها سرش نميشه

...

فكش رو كشيدم پايين و ول كردم تـــق صدا كرد.

گفتم چيه؟ دردت اومد؟

چيزي نگفت فقط لبخند زد.

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳۸٥ - هیادو